ศูนย์ศรียวง(ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลราษฎร์นิยม)

นายยวง เขียวนิล
91/1 หมู่7 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ 0-2977-6943 , 08-1929-9159

ความชำนาญพิเศษ / จุดเด่นของศูนย์ฯ
การทำไร่นาสวนผสม การปรับปรุงบำรุงดิน การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การจัดการระบบนิเวศ และการปลูกไม้ผลให้เหมาะสมกับดิน

ประสบการณ์
นายยวง เชียวนิล อดีตรับราชการตำแหน่งนายช่าง 4 กองขุดคลองระบายน้ำ สำนักรักษาความสะอาด ที่กรุงเทพ ต่อมาปี 2526 ได้ลาออกมาเป็นเจ้าของกิจการ ธุรกิจมุ้งลวด เหล็กดัด จนกระทั่งปี 2531 เริ่มผันตัวเองมาทำการเกษตรทั่วไป และในปี 2538 ได้เริ่มมาทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม และทำกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยการเป็นครูพิเศษด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำหริ ครูภมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการเกษตรและสังคม

รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ
ปี 2551 รางวัลครูบัญชีดีเด่นระดับภาค
ปี 2550 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียงด้านทฤษฎีใหม่ระดับภาคกลาง และรางรองชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับประเทศ
ปี 2549 รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
ปี 2542 รางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้า "รางวัลสิงห์ทอง" กระทรวงมหาดไทย และรางวัลหม้อดินดีเด่นจากกรมพัฒนาที่ดิน
ปี 2541 รางวัลงานพัฒนาชุมชนดีเด่น จากกรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2540 รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคกลาง) สาขาไร่นาสวนผสมจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของศูนย์ศรียวง
จากประสบการณ์ของ นายยวง เขียวนิล  ที่ได้ทำการเกษตรมารตลอด และทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมา 14 ปี ทำให้มีการก่อตั้งศูนย์ฯ ขึ้นในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองซึ่งประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ทำนา ทำสวนผลไม้ ประมง และปศุสัตว์  และเพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่อบรมและศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงาน/องค์กร หรือเกษตรกร  โดยมีแนวคิดว่าต้องเริ่มต้อนจากการพึ่งพาตนเองก่อน เริ่มทำโดยใช้ทุนตนเอง ไม่ใช้เงินกู้ เมื่อมีเหลือใช้จึงออม ศึกษาหาความรู้ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชนอื่นๆ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งที่ได้รับมา รวมทั้ง พยายามพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยอ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้  ศูนย์ฯได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
1. หลักสูตร “ทำกินให้มีกิน”(ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)
2. หลักสูตรการปรับปรุงบำรุงดิน
3. หลักสูตรเทคนิคการขยายพันธ์พืช
4. หลักสูตรการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
5. หลักสูตรการทำน้ำส้มควันไม้
6. หลักสูตรเตาเผาถ่านชีวมวล
7. หลักสูตรการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์
8. หลักสูตรการจัดทำบัญชีครัวเรือน
9. หลักสูตรสมุนไพรใกล้ตัว
10. หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์
11. หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์
12. หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
13. หลักสูตรการกลั่นสารสกัดจากสมุนไพร
14. หลักสูตรการเลี้ยงกบคอนโดและแบบแห้ง